Uniunea Nationala a Restauratorilor de Monumente Istorice

GÂNDITORUL DE LA HAMANGIA ŞI FEMEIA LUI


Una dintre cele mai valoroase descoperiri arhologice făcute la noi în ţară. Având doar 11 cm înalţime, statuetele nu au fost descoperite întregi, primele fragmente fiind scoase la lumină în 1956, restaurarea celor două figurine durând câţiva ani. Cele două obiecte de lut au o vechime de peste 7.000 de ani şi reprezintă o importantă descoperire arheologică din epoca neo-eneolitică, mai ales prin redarea realistă a trăsăturilor feţei, fenomen rar întâlnit la statuile ce datează din perioada respectivă .

Consiliul European pentru Sate şi Târguri

Uniunea Artiştilor PlasticiSTATUTUL ACTUALIZAT  AL
UNIUNII NAŢIONALE A RESTAURATORILOR DE MONUMENTE ISTORICE

Descărcare fişier .pdf

CAP. I  DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. UNIUNEA NAŢIONALA A RESTAURATORILOR DE MONUMENTE ISTORICE este o organizaţie profesională la nivel naţional, neguvernamentală, nepolitică şi nelucrativă, cu personalitate juridică potrivit legii, care cuprinde persoane fizice şi juridice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul, protejării, conservării, restaurării şi punerii în valoare a monumentelor istorice de arhitectura şi arta.

Art.2. UNIUNEA NAŢIONALA A RESTAURATORILOR DE MONUMENTE ISTORICE s-a constituit pe durată nelimitată în anul 1991, potrivit prevederilor Art.34 din Legea nr. 21 din data de 06.02.1924.

Art. 3. UNIUNEA NAŢIONALA A RESTAURATORILOR DE MONUMENTE ISTORICE s-a înfiinţat în baza dreptului constituţional la liberă asociere, ca persoană juridică română de drept privat, având un patrimoniu afectat, autonom, permanent şi irevocabil, distinct de patrimoniul asociaţiilor, în scopul realizării unor activităţi de interes general şi comunitar în domeniile instructiv-educativ, cultural, social.

Art.4. UNIUNEA NAŢIONALA A RESTAURATORILOR DE MONUMENTE ISTORICE este organizată să îşi desfăşoare activitatea pe baza prevederilor prezentului statut actualizat.

Art.5. Sediul UNIUNII NAŢIONALE A RESTAURATORILOR DE MONUMENTE ISTORICE este situat în România, Bucureşti, Str.Ienăchiţă Văcărescu Nr.16, Cod poştal: 040157, Sector 4.

Art.6. UNIUNEA NAŢIONALA A RESTAURATORILOR DE MONUMENTE ISTORICE are siglă, ştampilă, insignă şi ecuson.

Art.7. Membrii UNIUNII NAŢIONALE A RESTAURATORILOR DE MONUMENTE ISTORICE îşi atestă calitatea prin legitimatii, insigne şi ecuson şi/sau orice alte acte/documente eliberate de aceasta.

Art.8.  În toate articolele următoare ale prezentului statut actualizat, UNIUNEA NAŢIONALA A RESTAURATORILOR DE MONUMENTE ISTORICE se va consemna prescurtat U.N.R.M.I.

CAP. II  SCOPUL ŞI OBIECTIVELE U.N.R.M.I.

Art.9. U.N.R.M.I. îşi propune ca principal scop, protejarea, conservarea,  restaurarea, punerea în valoare şi protecţia monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice din România, în colaborare cu organismele de specialitate publice sau private naţionale şi/sau internaţionale prin desfăşurarea, promovarea şi perfecţionarea activităţilor de cercetare, proiectare şi execuţie a lucrărilor de conservare, consolidare, restaurare şi punere în valoare a patrimoniului arhitectural şi de arta.

Art.10. U.N.R.M.I îşi propune să integreze în rândurile ei, toate persoanele fizice şi/sau juridice şi asociaţiile, grupurile individuale şi colectivele,  care activează în domeniul patrimoniului cultural naţional, ansablurilor şi siturilor istorice din România.    

Art.11. Obiectivele U.N.R.M.I sunt :
a) Să sprijine din punct de vedere artistic, tehnic, stiinţific, economic si logistic protejarea, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice de arhitectură şi artă.
b) Să contribuie la dezvoltarea şi promovarea pe plan naţional şi internaţional, a cercetării stiinţifice, artistice şi tehnice din domeniul restaurării monumentelor istorice de arhitectură şi artă.
c) Să contribuie la pregătirea şi formarea profesională a specialiştilor în activităţi din domeniul restaurării monumentelor istorice de arhitectură şi artă.
d) Să colaboreze/asocieze cu organele guvernamentale şi ale administraţiei de stat, cu persoane juride şi/sau fizice indiferent de cetăţenie şi naţionalitate, care recunoaşte şi îşi asumă statutul, cu asociaţiile profesionale şi fundaţiile cu activitate în domeniu, precum şi cu toate instanţele calificate în protecţia şi apărarea patrimoniului arhitectural naţional, să fie reprezentată pe lângă aceste foruri şi să medieze interesele şi reprezentarea pertinentă a membrilor U.N.R.M.I., în raport cu aceste foruri.
e) Să se afilieze la organisme internaţionale şi naţionale, sau alte persoane juridice pentru colaborări ştiinţifice, artistice, tehnice, logistice şi economice în vederea realizării scopului şi obiectivelor sale.
f) Să organizeze conferinţe, comunicări, simpozioane, cursuri şi schimburi de experienţă pe teme profesionale şi să participe la manifestări similare în ţară şi în strainătate.
g) Pentru solicitările pertinente să asigure protecţia profesională a membrilor U.N.R.M.I.
h) Să asigure medierea amiabilă a diferendelor dintre membrii U.N.R.M.I.
i) După posibilităţi, să încerce asigurarea protecţiei sociale şi economice a membrilor U.N.R.M.I.
j) Să medieze asocierea membrilor U.N.R.M.I. în vederea dezvoltării şi îndeplinirii unor proiecte comune în domeniul consolidării, restaurării, conservării, protejării şi punerii în valoare a monumentelor istorice.
k) U.N.R.M.I. va emite atestări, recomandări şi certificări şi/sau orice alte distinctii de competenţă profesională şi civică membrilor săi, pe baza activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute în domeniul restaurării monumentelor istorice.
l) Să difuzeze prin toate mijloacele ce îi stau la dispoziţie activitatea membrilor săi.
m) Să editeze pliante, prospecte şi lucrări/documentatii de specialitate.
n) Să înfiinţeze filiale sau sucursale în conformitate cu prevederile stipulate în prezentul statut actualizat.

CAP. III  MEMBRII, DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

Art.12.  U.N.R.M.I. este formata din membri activi şi membri de onoare.

Art.13.  MEMBRII ACTIVI
a) Poate deveni membru activ al U.N.R.M.I,  orice persoană fizică sau juridică, indiferent de cetăţenie şi naţionalitate, care recunoaşte şi îşi asumă statutul, cu activităţi în domeniile definite la Art.9, din prezentul statut actualizat.
b) Pentru a deveni membru activ al U.N.R.M.I, solicitantul se va adresa secretariatului U.N.R.M.I. sau va consulta site-ul U.N.R.M.I., în vederea obţinerii informaţiilor necesare întocmirii dosarului de candidat.
c) Dosarul de candidat se va înainta Consiliului Director Executiv după inregistrare în prealabil la secretariatul U.N.R.M.I., care, după verificare, îl va supune analizei  Consiliului Director Naţional.
d) Consiliul Director Naţional aproba sau refuza motivat candidatura în cadrul şedintei ordinare, în urma unei hotarari definitive, luate cu votul majoritar al membrilor prezenţi fizic sau prin orice alte mijloace electronice.
e) Hotărȃrea Consiliului Director Naţional va fi comunicatǎ prin orice mijloace candidatului, de către Consiliul Director Executiv în maxim 15 zile.
f) Dacă hotărȃrea este pozitivă, Consiliul Director Executiv va înscrie în Registrul membrilor activi numele candidatului acceptat în U.N.R.M.I.

Art.14.  MEMBRII DE ONOARE
a) Poate deveni membru de onoare ai U.N.R.M.I. orice persoană fizică sau juridică, indiferent de cetăţenie şi naţionalitate, care recunoaşte şi îşi asumă statutul, care prin personalitatea lor, prin contribuţia şi activitatea lor, au sprijinit şi sprijină în mod substanţial U.N.R.M.I. în realizarea scopului şi obiectivelor sale, contribuind din punct de vedere reprezentativ, relaţional, financiar, moral şi funcţional.
b) Membri de onoare ai U.N.R.M.I pot deveni acele persoane fizice sau juridice, în baza propunerii oricarui membru al U.N.R.M.I., adresată Consiliului Director Naţional, care analizează şi hotărăşte acceptarea sau respingerea propunerii respective.
c) Dacă se acceptă propunerea de candidatură, Preşedintele U.N.R.M.I. va solicita, oficial, persoanei fizice sau juridice propuse, de a deveni membru de onoare al U.N.R.M.I.
d)   După acceptul persoanei propuse, Consiliul Director Executiv va înscrie în registrul membrilor de onoare numele persoanei fizice sau juridice respective.

Art.15.  DREPTURILE MEMBRILOR U.N.R.M.I.
Membrii U.N.R.M.I. au următoarele drepturi :
a) Să participe activ, direct sau prin reprezentanţi la lucrările Adunării Generale a membrilor U.N.R.M.I.
b)  Să aleagă şi să fie aleşi în structurile de conducere ale U.N.R.M.I.
c)  Să participe la manifestările organizate de către U.N.R.M.I., beneficiind atat de programele iniţiate, cât şi de cele derulate.
d) Să colaboreze şi să beneficieze de publicaţiile tipărite şi de expoziţiile organizate de către U.N.R.M.I.
e)  Sa participe ca reprezentanţi mandataţi de către Consiliul Director Executiv la congrese, conferinţe, consfătuiri şi cursuri, atât în ţară cât şi în străinătate.
f) Să folosească mijloacele tehnice şi de cooperare de care dispune U.N.R.M.I.
g) Să solicite Consiliului Director Executiv recomandări şi certificări de competenţă profesională pe baza rezultatelor obţinute în domeniul restaurării monumentelor istorice.
h) Dacă U.N.R.M.I. are posibilitatea, pot solicita Consiliului Director Naţional protecţie socială, economică şi profesională.
i) Să solicite Consiliului Director Naţional aprobarea de a reprezenta U.N.R.M.I. în demersurile lor pe lângă organele guvernamentale şi ale administraţei de stat, comisiile şi direcţiile de specialitate, asociaţiile şi fundaţiile cu activitate în domeniu, precum şi pe lângă toate instanţele calificate în protecţia şi apărarea patrimoniului arhitectural naţional, în ceea ce priveşte problemele legate de activitatea lor în domeniul consolidării, restaurării, conservării, protejării şi punerii în valoare a monumentelor istorice.
j)  Să solicite Consiliului Director Național medierea amiabilă a eventualelor diferende ivite între membrii U.N.R.M.I, pentru probleme care fac parte din activitatea lor din domeniul consolidării, restaurării, conservării, protecţiei şi punerii în valoare a monumentelor istorice.
k) Se pot asocia în vederea îndeplinirii unui program comun în domeniul, protejării, conservării, restaurării şi punerii în valoare a monumentelor istorice.

Art.16. OBLIGATIILE MEMBRILOR U.N.R.M.I.
Membrii U.N.R.M.I. au următoarele obligaţii :
a) Să respecte statutul, regulamentele şi hotărârile Adunarii Generale ale membrilor U.N.R.M.I.
b) Să respecte hotărârile Consiliului Director Naţional şi ale Consiliului Director Executiv.
c) Să achite la timp Cotizatia stabilită de către Adunarea Generală a Membrilor U.N.R.M.I.
d) Să-şi îndeplinească obligaţiile asumate potrivit angajamentelor pe care şi le-a luat faţă de U.N.R.M.I.
e) Să respecte normele de etică profesională şi ţinută morală în desfăşurarea activităţilor în domeniul consolidării, restaurării, conservării, protecţiei şi punerii în valoare a monumentelor istorice precum şi în raporturile create cu persoanele fizice şi juridice care participa la implementarea activităţilor respective .
f) Să contribuie la creşterea prestigiului profesional al restauratorilor din România.

CAP. IV  SANCŢIUNI, SUSPENDĂRI, EXCLUDERI ŞI CONTESTAŢII APLICABILE MEMBRILOR U.N.R.M.I.

Art.17.  Avertismente
Avertismentele se emit prin hotărârile Consiliului Director Executiv pentru următoarele cazuri :
a)  Denigrarea activităţii U.N.R.M.I.
b) Nerespectarea normelor de etică profesională şi ţinută morală în desfăşurarea activităţilor în domeniul consolidării, restaurării, conservării, protecţiei şi punerii în valoare a monumentelor istorice.
c) Denigrarea activităţilor şi hotărârilor Consiliului Director Naţional şi ale Consiliului Director Executiv.
d)  Denigrarea activităţilor altor membri U.N.R.M.I. şi/sau a altor persoane fizice/juridice care participa la îndeplinirea obiectivelor U.N.R.M.I.

Art.18.  Avertisment sever şi ultimativ
Avertismentul sever şi ultimativ se emite prin hotărârea Consiliului Director Executiv pentru urmatoarele cazuri :
a)  Denigrarea repetată a activităţii U.N.R.M.I.
b) Nerespectarea repetată a normelor de etică profesională şi ţinută morală în desfăşurarea activităţilor în domeniul consolidării, restaurării, conservării, protecţiei şi punerii în valoare a monumentelor istorice.
c)  Denigrarea repetată a activităţilor şi hotărârilor Consiliului Director Naţional şi ale Consiliului Director Executiv.
d)  Denigrarea repetată a activităţii altor membri U.N.R.M.I. şi/sau a altor persoane fizice sau juridice care participa la îndeplinirea obiectivelor U.N.R.M.I.
e)  Întreprinderea unor activităţi ce aduc prejudicii de orice natură U.N.R.M.I.
f)  Angajarea U.N.R.M.I.  în acţiuni pentru care nu a avut acordul Consiliului Director Executiv.

Art.19.  Suspendarea pe termen determinat din  U.N.R.M.I.
Suspendarea pe termen determinat din U.N.R.M.I. se emite ca urmare a analizării cazului în sine şi a hotărârii Consiliului Director Executiv pentru urmatoarele cazuri :
a) Repetarea faptelor pentru oricare dintre cazurile în care Consiliul Director Executiv a emis avertisment sever şi ultimativ.
b) Implicarea U.N.R.M.I. în activităţi politice sau activităţi pentru care nu au avut acordul Consiliului Director Executiv sau Consiliului Director Naţional.
c)  Comiterea unor fapte cu caracter penal constatate printr-o hotărâre judecatorească irevocabilă.

Art.20.  Excluderea din U.N.R.M.I.
Excluderea unui membru din U.N.R.M.I. se face ca urmare a hotărârii Consiliului Director Naţional  pentru următoarele fapte :
a) Încălcarea gravă a prevederilor statutare şi a hotărârilor Consiliului Director Naţional şi ale Consiliului Director Executiv.
b)  Ca urmare a unei condamnări judecătoreşti ramasă definitivă pentru săvârşirea unor fapte cu caracter penal, incompatibile cu misiunea şi principiile U.N.R.M.I. constatate de organismele abilitate.
c)  Neplata cotizatiei sau ale altor obligaţii financiare, către U.N.R.M.I., timp de doi ani consecutivi.

Art.21.  CONTESTAŢII
Împotriva hotărârilor Consiliului Director Naţional şi ale Consiliului Director Executiv, membrii U.N.R.M.I. sancţionaţi, suspendaţi sau excluşi pot contesta hotărârile, după cum urmează:
a) Împotriva sancţiunii de avertisment, de avertisment sever şi ultimativ şi  de suspendare pe termen determinat, se poate depune contestaţie în termen de 15 zile de la primirea adresei de înştiinţare la secretariatul U.N.R.M.I., Consiliul Director Naţional urmand să soluţioneze contestaţia în termen de 90 zile de la primire.
b) Împotriva hotărârii Consiliului Director Naţional de excludere din U.N.R.M.I., se poate depune contestaţie în termen de 30 zile de la primirea adresei de înştiinţare la secretariatul U.N.R.M.I., Adunarea Generală urmând a soluţiona contestaţia în prima sa şedinţă ordinară sau extraordinară; obligaţia de includere a contestaţiei pe ordinea de zi  revenind, Consiliului Director Executiv.

CAP. V  PIERDEREA CALITĂŢII DE MEMBRU U.N.R.M.I.

Art.22.  Retragerea din U.N.R.M.I.
Cererea de retragere se depune şi se înregistrează la secretariatul U.N.R.M.I., după care Consiliul Director Executiv va efectua radierea din registrul membrilor U.N.R.M.I.

Art.23.  Prin excludere
Pentru oricare din prevederile stipulate în Cap.IV, Art.20, Consiliul Director Executiv va efectua retragerea din registrul membrilor U.N.R.M.I.

Art.24.  Prin deces
În baza unei copii a certificatului de deces, pentru membrii persoane fizice, Consiliul Director Executiv va efectua retragerea din registrul membrilor U.N.R.M.I.

Art.25.  Prin pierderea personalităţii juridice
Dupa ce are cunoştinţă de pierderea personalităţii juridice a unui membru U.N.R.M.I persoana juridică, Consiliul Director Executiv va efectua retragerea din registrul membrilor U.N.R.M.I.

CAP. VI  ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR U.N.R.M.I.

Art.26. Organul suprem de conducere al U.N.R.M.I. este Adunarea Generală a membrilor U.N.R.M.I.

Art.27. Adunările Generale sunt ordinare, o data pe an, sau extraordinare, ori de cate ori este necesar.

Art.28. Adunările Generale Ordinare vor fi convocate, de către Consiliul Director Naţional, prin secretariatul U.N.R.M.I., cu cel putin 30 zile calendaristice înainte de data stabilită, prin solicitare oficială, adresată prin orice mijloace de comunicare către fiecare membru şi  va conţine obligatoriu data, locul ora la care are loc şedinta Adunării Generale Ordinare şi  ordinea de zi informativă. 

Art.29. Adunările Generale sunt conduse de către Preşedintele U.N.R.M.I.; în lipsa preşedintelui, adunările vor fi conduse prin decizia Consiliului Director Naţional, de către unul din membrii acestuia sau unul dintre vicepreşedinţi.

Art.30. Adunările Generale sunt legal constituite doar prin prezenţa a jumătate plus 1 din totalul membrilor activi ai  U.N.R.M.I.. Sunt consideraţi prezenţi şi membrii activi ce trimit imputerniciri de reprezentare altor membri activi ai U.N.R.M.I.; în cadrul Adunării Generale, un membru prezent fizic nu poate primi şi folosi mai mult de 3 împuterniciri de reprezentare.
Sunt consideraţi, de asemenea, prezenţi şi acei membri activi care nu doresc să trimită împuterniciri de reprezentare, optând pentru participarea şi votarea de la distanţă, prin mijloace electronice, video-conferinta, etc. În acest caz, cei ce optează pentru această variantă vor transmite secretariatului U.N.R.M.I. o înştiinţare oficială pentru a fi luaţi în evidenţă.

Art.31. La a doua convocare, care poate avea loc într-un interval cuprins între 1 şi 24 de ore, deciziile se adoptă cu votul majorităţii simple a celor prezenţi, indiferent de numărul acestora.

Art.32.  Adunările Generale Extraordinare sunt convocate de către Consiliul Director Naţional, cu minim 30 zile calendaristice înainte de data stabilită, în următoarele cazuri de excepţie :
a) La solicitarea Preşedintelui U.N.R.M.I şi/sau a Consiliului  Director Naţional .
b) Pentru cazul în care hotărârile Consiliului Director Naţional au nevoie de susţinerea hotărârii majoritare a membrilor U.N.R.M.I.
c) Pentru cazul în care intervine lipsa de consens între Consiliul Director Naţional şi Consiliul Director Executiv, iar hotărârile Consiliului Director Executiv au nevoie de susţinerea hotărârii majoritare a membrilor U.N.R.M.I. Pentru acest caz, la solicitarea Consiliului Director Executiv, Consiliul Director Naţional este obligat să convoace Adunarea Generală Extraordinară a membrilor U.N.R.M.I.
d) La cererea motivata adresată Consiliului Director Naţional de către cel puţin 1/3 din totalul membrilor U.N.R.M.I.

Art.33. Adunările Generale Extraordinare ale membrilor U.N.R.M.I. urmează procedurile stipulate în Art.28, Art.29, Art.30, Art.31 şi Art.32.

Art.34. Atribuţiile Adunărilor Generale sunt :
a)  Să urmărească şi să contribuie la respectarea prevederilor stipulate în prezentul statut actualizat al U.N.R.M.I.
b)  Să hotărască orice altă modificare a statutului.
c) Să analizeze, să dezbată şi să hotărască linia programului administrativ al U.N.R.M.I.
d)  Să aprobe bugetul de venituri şi cheltuieli al U.N.R.M.I.
e)  Aprobă sau modifică bilanţul contabil al U.N.R.M.I.
f)  Analizează candidaturile şi alege Preşedintele U.N.R.M.I.
g)  Revocă Preşedintele U.N.R.M.I.
h) Analizează candidaturile şi alege componenţa Consiliului  Director Naţional.
i)  Revocă componenţa Consiliului Director Naţional.
j) Alege şi revocă cenzorul U.N.R.M.I.
k) Împuterniceşte Consiliul Director Naţional să administreze în totalitate programul administrativ al U.N.R.M.I.
l)  Se pronunţă asupra gestiunii administrative.
m)  Aprobă mutarea sediului U.N.R.M.I.
n)  Stabileşte înfiinţarea de filiale/sucursale ale U.N.R.M.I.
o) Hotărăşte asupra oricăror probleme supuse atenţiei de către Preşedintele U.N.R.M.I. şi/sau Consiliul Director Naţional, înscrise pe ordinea de zi.
p)  Analizează şi hotărăşte problemele supuse atenţiei de către orice membru al U.N.R.M.I dacă a fost transmisă secretariatului U.N.R.M.I. cu minim 7 (şapte) zile calendaristice înainte de data stabilită pentru Adunarea Generală pentru a fi inclusă pe ordinea de zi.
r) Aprobă regulamentul de funcţionare al U.N.R.M.I. propus de către Consiliul Director Naţional.
s) Ia act şi analizează orice încălcare a drepturilor membrilor U.N.R.M.I. stipulate în CAP. III, Art.14, şi hotărăşte asupra restabilirii drepturilor încalcate.
t) Hotărăşte reorganizarea, dizolvarea sau lichidarea U.N.R.M.I.

Art.35. În locul, în ziua şi la ora stabilite, lucrările Adunarii Generale vor fi deschise şi conduse de către Preşedintele U.N.R.M.I.  iar în absenţa acestuia se va desemna dintre membrii U.N.R.M.I, 2 sau mai mulţi secretari, care vor verifica lista de prezenţă a membrilor precum şi împuternicirile de reprezentare care au fost depuse la secretariatul Consiliului Director Executiv (dacă este cazul) şi vor redacta procesul verbal al adunării.

Art.36. Constatând că Adunarea Generală este legal constituită, se supune votului ordinea de zi.

Art.37. Procesul verbal de şedinţă se va înscrie în registrul adunarilor generale ale membrilor U.N.R.M.I. şi va cuprinde îndeplinirea formalităţilor de convocare, data şi locul adunarii, membrii prezenţi, dezbaterile în rezumat, hotararile luate, iar la cererea membrilor, declaraţiile făcute de ei în şedinţa. Se vor anexa procesului verbal orice alte acte referitoare la adunare. Procesul verbal va fi semnat de persoana care a condus şedinţa, şi de către secretarii de şedinţă.

Art.38. Hotărârile Adunărilor Generale, luate în limitele legii şi a prevederilor prezentului statut, sunt obligatorii pentru toţi membrii U.N.R.M.I., inclusiv pentru cei care au votat contra sau nu au fost prezenţi fizic la adunare.

Art.39. Hotărârile Adunarilor Generale ale membrilor U.N.R.M.I. contrare statutului actualizat, pot fi atacate în justiţie în termen de 15 zile de la data luării hotărârilor şi publicarii lor pe site-ul U.N.R.M.I., de către oricare dintre membrii care nu au luat parte la şedinţele adunării sau au votat impotriva şi au cerut să se insereze aceasta în procesul verbal al şedinţei. O dată cu cererea de anulare se poate adresa şi o cerere de suspendare a hotărârii, care se va soluţiona potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

CAP.VII  PREŞEDINTELE U.N.R.M.I.

Art.40. Preşedintele U.N.R.M.I. este ales de către Adunarea Generală a membrilor U.N.R.M.I. care îi încredinţează un mandat de 4 ani.

Art.41.  Preşedintele U.N.R.M.I. poate fi reales de către Adunarea Generala pentru un număr de  doua mandate consecutive.

Art.42. Preşedintele U.N.R.M.I. îşi poate pierde mandatul înainte de termen, ca urmare a următoarelor situaţii :
a) Prin retragerea mandatului de către Adunarea Generală Ordinară a membrilor U.N.R.M.I. ca urmare a constatării faptului că Preşedintele U.N.R.M.I.nu îşi respectă obligaţiile stipulate la Art.47. Constatarea repetată a acestor fapte este consemnată de către Consiliul Director Naţional care poate hotărâ cu majoritate de voturi inscrierea pe ordinea de zi a următoarei şedinte a Adunarii Generale, supunerea la vot a retragerii mandatului preşedintelui.
b)  Prin demisie.
Ca urmare a demisiei Preşedintelui U.N.R.M.I., Consiliul Director Naţional hotărăşte cu majoritatea voturilor, desemnarea unuia dintre cei 3 vicepreşedinti ai Consiliului Director Executiv, să preia obligatiile preşedintelui, în calitate de preşedinte interimar, până la sfârşitul mandatului fostului preşedinte sau organizarea de alegeri anticipate de preşedinte, cu ocazia primei Adunări.
c)  Prin deces.
Procedura este aceeaşi ca şi prevederea de la punctul b).

Art.43. Pentru a deveni Preşedintele U.N.R.M.I., oricare dintre membrii U.N.R.M.I. îşi poate depune candidatura la sediul U.N.R.M.I. cu cel puţin 30 zile înainte de data la care este anunţată Adunarea Generală Ordinară sau Extraordinară a membrilor U.N.R.M.I. care are pe ordinea de zi şi alegerea Preşedintelui. Consiliul Director Naţional are obligaţia de a valida candidaturile şi de a întocmi listele cu candidaţi, în vederea desfăşurării procedurii de alegere.

Art.44. În cadrul şedinţei Adunarii Generale a membrilor U.N.R.M.I. , candidaţii la preşedenţia U.N.R.M.I. îşi vor susţine candidatura prin expunerea unui program administrativ pentru perioada viitorului mandat.

Art.45.  Alegerea Preşedintelui U.N.R.M.I. se poate face numai într-o Adunare Generală Statutară, prin vot secret, desemnarea acestuia făcându-se cu majoritatea simplă de voturi. În situaţia în care nici unul dintre candidati nu întruneşte majoritatea simpla de voturi, se trece la al doilea tur de scrutin, votându-se numai doi dintre candidaţi, şi anume cei care au întrunit cel mai mare numar de voturi în primul tur de scrutin. În al doilea tur de scrutin, tot prin vot secret, va fi desemnat preşedinte candidatul care a întrunit cel mai mare numar de voturi. În caz de balotaj, se amână alegerea Preşedintelui U.N.R.M.I. până la următoarea Adunare Generala, Consiliul Naţional Director desemnând un preşedinte interimar, prin vot secret, din rândul membrilor Consiliului Naţional Director.

Art.46. După validarea votului, se va anunţa câştigătorul scrutinului, respectiv noul Preşedinte al U.N.R.M.I., care din acel moment îşi primeşte mandatul.

Art.47. Preşedintele U.N.R.M.I. are următoarele obligaţii şi drepturi :
a) Este garantul respectarii prevederilor stipulate în prezentul statut actualizat.
b)  Trebuie să respecte şi să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin propriul program administrativ cu care şi-a susţinut candidatura.
c) Preşedintele va fi delegat de către Consiliul Naţional Director să reprezinte interesele U.N.R.M.I. în toate relaţiile cu persoane fizice sau juridice, în vederea îndeplinirii scopului / obiectivelor U.N.R.M.I.
d)  Preşedintele este membru de drept al Consiliului Director Naţional şi al Consiliului Director Executiv, prezidează lucrările acestora şi îşi poate exercita dreptul de veto privind hotărârile acestora, dar numai o singura dată pentru o hotarare.
e) Poate solicita Consiliului Director National convocarea  Adunării Generale Extraordinare în situaţiile în care în cadrul Consiliului Director Naţional nu se întruneşte consensul majoritar în luarea hotărârilor majore ce revin C.D.N. sau dacă  se constată că, prin hotărâile luate, C.D.N. sau C.D.E. se încalcă precederile statutare.
f) Prezidează Adunările Generale.
g) Cu aprobarea C.D.N., stabileşte şi deleagă responsabilităţile, sarcinile şi drepturile membrilor ce formeaza C.D.N. şi C.D.E.

CAP.VIII  CONSILIUL DIRECTOR NAŢIONAL

Art.48. Consiliului Director National este forul decizional de conducere imputernicit de către Adunarea Generală.

Art.49. Consiliului Director National este compus din 15 membrii, respectiv 14 membri  aleşi prin votul Adunarii Generale a membrilor U.N.R.M.I., plus Preşedintele U.N.R.M.I.

Art.50. Consiliului Director National are un mandat de 4 ani.

Art.51. Condiţiile care trebuiesc îndeplinite pentru a deveni membru în cadrul Consiliului Director Naţional sunt următoarele :
a) Depunerea candidaturii se face şi se înregistrează la secretariatul U.N.R.M.I. cu cel putin 30 de zile înainte de data la care este anunţată Adunarea Generala care are pe ordinea de zi alegerea membrilor Consiliului Director Naţional.
b) Dacă cu 30 de zile înainte de data la care este anunţată Adunarea Generală, C.D.N. constată faptul că nu s-au depus un numar de minim 14 candidaturi, se va aduce la cunoştinta tuturor membrilor U.N.R.M.I. că se mai pot depune candidaturi până la termenul limita de cel puţin 10 zile înainte data la care este anunţată adunarea.
c) Dacă nici până la acest termen, nu este îndeplinită condiţia de a avea minim 14 candidaturi depuse, atunci C.D.N. va scoate de pe ordinea de zi a Adunarii Generale, efectuarea de alegeri pentru C.D.N., urmând ca aceste alegeri să fie amânate pentru următoarea Adunare Generala şi, astfel, mandatul Consiliului Director Naţional să fie prelungit.
d) Dacă, condiţiile depunerii candidaturilor sunt îndeplinite, C.D.N. validează candidaturile şi întocmeşte listele cu candidaţi.
e) Cei 14 membri ai C.D.N. vor fi aleşi de pe listele cu candidaţi, prin votul secret, fiind declaraţi aleşi primii 14 candidaţi în ordinea numarului de voturi primite.
f) După validarea scrutinului, Preşedintele comisiei de numărare a voturilor va anunţa în plen componenţa noului C.D.N., care devine din acel moment, forul decizional de conducere al U.N.R.M.I., pentru un mandat de 4 ani.

Art.52.  Membrii C.D.N. pot fi realeşi într-un numar nelimitat de mandate dacă, candidează pentru aceasta.

Art.53.  În decurs de maxim 30 zile de la primirea mandatului, membrii C.D.N. se întrunesc în prima şedinţă ordinară pentru a stabili urmatoarele :
a) Componenţa Consiliului Director Executiv.
b) Stabilirea organigramelor de funcţionare a Consiliului Director Naţional şi a comisiilor de specialitate.
c) Stabilirea sarcinilor şi obligaţiilor pentru membrii Consiliului Director Naţional.
d) Informarea şi preluarea obligaţiilor în desfăşurare a vechiului Consiliu Director Naţional.
e) Elaborarea planului de desfăşurare a liniei programului administrativ al U.N.R.M.I.
f) Stabilirea următoarei şedinţe de lucru a C.D.N., respectiv locul, data şi ora.
g) Stabilirea Ordinei de zi preliminare pentru următoarea întrunire a C.D.N. şi a C.D.E.

Art.54. Consiliului Director Naţional se întruneşte obligatoriu în şedinţă ordinară o dată pe trimestru şi în şedinţe extraordinare de câte ori este necesar, ca urmare a solicitarii C.D.E.

Art.55. Secretariatul U.N.R.M.I. are obligaţia de a transmite membrilor C.D.N. confirmarea locului, datei şi orei stabilite cel puţin 30 de zile înainte de data ţinerii şedinţelor C.D.N.

Art.56. Lucrările C.D.N. sunt prezidate de către Preşedintele U.N.R.M.I. În absenţa acestuia, majoritatea simplă a membrilor C.D.N. împuterniceşte pe unul dintre vicepresedinţi să prezideze şedinţa.

Art.57. Şedinţele C.D.N. sunt stautare dacă sunt întrunite prevederile Art. 30.  
Absenţa nemotivată şi consecutivă de la 2 sedinţe C.D.N. a unuia sau a mai multor  membri, atrage după sine excluderea acestora din forul de conducere. Decizia de excludere va fi consemnată în procesul verbal al şedinţei. În cadrul aceleaşi şedinţe se va dispune includerea de noi membri, până la completarea numărului de 14, în ordinea descrescătoare a voturilor primite din partea membrilor U.N.R.M.I. la ultima adunare generală ordinară de alegere a  componenţei C.D.N. În cazul în care pe lista adunării nu mai exista candidaţi, C.D.N. îşi va desfăşura activitatea cu un numar diminuat de membri până la prima adunare generala ordinară care va avea pe ordinea de zi alegerea de noi membri C.D.N., în completarea numarului legal constituit, conform statut.

Art.58. Dacă şedinţele ordinare sau extraordinare ale C.D.N. nu întrunesc numărul minim de prezenţă şi deci sunt nestautare pentru a dezbate şi hotara problemele aflate pe ordinea de zi, C.D.E. va emite o noua convocare stabilită peste 15 zile.

Art.59. Dacă şedinţele sunt statutare, hotărârile Consiliului Director Naţional se pot lua cu votul majoritar, reprezentând jumatate plus 1  din totalul membrilor prezenţi sau care au luat act de lucrările şedinţei şi au transmis decizia / votul sau prin intermediul mijloacelor tehnice de comunicare, aspect consemnat în procesul verbal al şedinţei Consiliului Director Naţional.

Art.60. Deliberările asupra problemelor ridicate pe ordinea de zi a şedinţelor, hotărârile luate precum şi poziţia membrilor care au luat cuvântul, vor fi consemnate în procesul verbal al şedinţelor.

Art.61. Obligatiile Consiliului Director Naţional
a) Urmăreşte şi asigură stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea şi prevederile stipulate în prezentul statut actualizat le impun.
b) Urmareşte şi asigură exacta îndeplinire a hotărârilor Adunarilor Generale ale membrilor U.N.R.M.I.
c) Elaborează, hotărăşte şi implementează linia programului administrativ al U.N.R.M.I.
d) Analizează, hotărăşte şi implementează programul administrativ cu care a fost mandatat de către Adunarea Generală ale membrilor U.N.R.M.I. şi Preşedintele U.N.R.M.I..
e) Urmăreşte corectitudinea datelor înscrise în registrele U.N.R.M.I.
f) Răspunde de exactitatea datelor privind mijloacele materiale şi financiare ale U.N.R.M.I.
g) Răspunde de exactitatea datelor cuprinse în bilanţ.

Art.62. Consiliul Director Naţional va administra următoarele registre:
a) Registrul membrilor activi.
b) Registrul membrilor de onoare.
c) Registrul hotărârilor Adunarilor Generale ale U.N.R.M.I.
d) Registrul hotărârilor Consiliului Director Naţional al U.N.R.M.I.
e)  Registrul constatărilor cenzorilor.

CAP. IX  CONSILIUL DIRECTOR EXECUTIV

Art.63. Consiliului Director Executiv este organul de conducere permanent al U.N.R.M.I., ales şi împuternicit de către Consiliul Director Naţional în prima şedinţă ordinară a acestui for decizional de conducere.

Art.64. Consiliului Director Executiv este împuternicit de către Consiliului Director Naţional să ducă la îndeplinire obligaţiile stipulate la Cap.VIII, Art.61, respectiv obligaţiile Consiliului Director Naţional.

Art.65. Consiliului Director Executiv administrează, asigură şi foloseşte sediul U.N.R.M.I., sigla, ştampila, dreptul de semnatură, conturile şi resursele materiale şi financiare ale U.N.R.M.I.

Art.66. Consiliului Director Executiv este compus din 7 membri, membru de drept  fiind Preşedintele U.N.R.M.I., cei 3 viceprşedinţi şi ceilalţi 2 candidati membrii U.N.R.M.I. în ordinea descrescatoare a voturilor primite.

Art.67.Mandatul Consiliului Director Executiv este de 4 ani.

Art.69. Consiliului Director Executiv este coordonat şi condus de către Preşedintele
U.N.R.M.I. sau vicepreşedinţi după caz.

Art.70. În cadrul Consiliului Director Executiv, Preşedintele U.N.R.M.I. stabileşte şi deleagă, cu aprobarea C.D.N., responsabilităţile, sarcinile şi drepturile pentru fiecare membru al C.D.E.

Art.71. Consiliului Director Executiv se întruneşte în şedinţă ordinară o dată la trei luni şi în şedinţă extraordinară de căte ori este nevoie.

Art.72.  Stabilirea programului de lucru al Consiliului Director Executiv se face la propunerea preşedintelui, în consens cu membrii C.D.N.

Art.73. Şedinţele C.D.E. sunt statutare dacă sunt prezenţi minim 4 membri, iar hotărârile se iau cu votul majoritar ai membrilor prezenţi. În caz de balotaj, votul preşedintelui este determinant.

 Art.74. În cazul în care preşedintele nu poate participa la şedinţele C.D.E., acesta are obligaţia de a-şi delega prerogativele unuia dintre vicepreşedinţi.

Art.75. Consiliului Director Executiv are în subordine directă secretariatul U.N.R.M.I., căruia îi stabileşte atât organigrama, funcţiile şi schema de personal, cât şi retribuţiile salariale ale personalului.

Art. 76 Hotărârile C.D.E. vor trebui validate de câtre C.D.N. cu majoritate simplă de voturi.

CAP. X  CENZORII

Art.77.  Adunarea Generala a membrilor U.N.R.M.I. poate decide alegerea unuia sau mai multor cenzori, care au următoarele obligaţii :
a)  Verifică activitatea financiară a U.N.R.M.I.
b)  Verifică bilanţul contabil.
c)  Întocmeşte raportul de cenzor.

Art.78. Mandatul cenzorilor este pe 4 ani. Adunarea Generală a membrilor U.N.R.M.I. poate scurta sau prelungi mandatul cenzorilor, la propunerea Consiliului Director Naţional.

Art.79.  Cenzorii pot face parte dintre membrii U.N.R.M.I. sau pot fi din afara U.N.R.M.I. în calitate de angajaţi.

Art.80. Nu pot fi cenzori persoanele cărora le este interzisă funcţia de administrator, fiind incapabile, sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înşelăciune, delapidare, marturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi pentru infracţiunile prevăzute şi pedepsite de Legea 31/1990.

Art.81. Propunerile pentru nominalizarea candidaturilor de cenzori se fac de către Consiliului Director Naţional, iar alegerea se face prin votul majoritar al membrilor Adunării Generale.

Art.82. Consiliului Director Executiv are obligaţia de a pune la dispoziţia cenzorilor toate datele necesare verificărilor care se impun în vederea respectării prevederilor stipulate la Art.77.

Art.83. Cenzorii răspund în faţa Adunării Generale a membrilor U.N.R.M.I. de exactitatea datelor înscrise în raportul de cenzor.

CAP. XI  MIJLOACE MATERIALE ŞI FINANCIARE

Art.84. U.N.R.M.I. îşi constituie patrimoniul din bunuri mobile, imobile şi mijloace financiare.

Art.85. Sursele de venituri ale U.N.R.M.I. sunt urmatoarele:
a)  Taxa de înscriere a membrilor U.N.R.M.I.
b )  Cotizaţia membrilor U.N.R.M.I.
c)  Donaţii şi subvenţii.
d)  Venituri rezultate din publicaţii.
e)  Orice alte venituri.

CAP. XII  FILIALE ALE U.N.R.M.I.

Art.86. În conformitate cu scopul şi obiectivele U.N.R.M.I stipulate în Art.11 pct.-ul „n” şi în conformitate cu  atributiile Adunării Generale ale membrilor U.N.R.M.I stipulate în Art.34 pct.-ul „n”, U.N.R.M.I. poate înfiinţa filiale pe teritoriul României.

Art.87. Dacă Consiliului Director Naţional analizează şi hotărăşte oportunitatea înfinţării de filiale pe teritoriul României în scopul dezvoltării programului administrativ în vederea îndeplinirii obiectivelor U.N.R.M.I., atunci va întocmi o expunere fundamentată care să releve avantajele şi oportunităţile înfiinţări unei filiale sau a mai multor filiale, destinaţia aleasă şi structura de conducere. Acest proiect va fi trecut pe ordinea de zi a primei Adunări Generale Ordinare sau Extraordinare a membrilor U.N.R.M.I.

Art.88. Adunarea Generala a membrilor U.N.R.M.I. este forul care va hotărâ înfiinţarea de filiale şi care împuterniceşte Consiliului Director Naţional să ducă la îndeplinirea proiectului propus.

CAP. XIII  ALTE PREVEDERI

Art.89. Orice modificare sau completare a clauzelor prevăzute în prezentul statut actualizat se va face doar prin hotărârea Adunării Generale ale membrilor U.N.R.M.I.

 Art.90. Prezentul statut actualizat a fost aprobat de către Adunarea Generală ale membrilor U.N.R.M.I.din data de  07.12.2018.

 

Prima pagină | Contact UNRMI | Contact Membri | Uniunea Naţională a Restauratorilor de Monumente Istorice | ©UNRMI | Link Mark Soft IT Service